آسون ؛ سریع »

انتظار؛مسابقه ودوست بد قول

انتظار؛مسابقه ودوست بد قول

Lyla Owfi October 31, 2016 2

با دوست بد قولی درمحلی شلوغ و پر رفت و آمدی قرار داشتم از سر انتظار گوشه ای ایستاده بودم و خودم رو با دیدن رهگذرها سر گرم کرده بودم. در حال رصد بودم

Read More »
سگ همسایه و من بیصدا

سگ همسایه و من بیصدا

Lyla Owfi June 18, 2012 8

پارسال همین موقع ها بود که لارنژیت گرفته بودم و اصلا صدام در نمیومد. خیلی خنده دار بود حالت ماشینی رو پیدا کرده بودم که بوقش قطع شده . خیلی راحت قبول کرده بودم

Read More »