آش رشته ؛آش؛رشته؛آسون؛خوشمزه؛سفره؛اینترنتی؛کاسه »

همون آش و همون کاسه

همون آش و همون کاسه

Lyla Owfi October 29, 2012 16

 زمانی که مدرسه میرفتم ، همیشه بهمون تذکر میدادند که در راه مدرسه اگه دم خونه ای یا گوشه ای کاغذ تا شده دیدین اصلا طرفش نرید و نخونینش که بد گیر میوفتین.اما هیچوقت

Read More »