حلوای آسان »

«حلوا به سبک«ماتری یوشکا

«حلوا به سبک«ماتری یوشکا

Lyla Owfi August 30, 2010 17

اولین بار تو بازار آستارا دیدمش ؛ با صورت تپل و لپهای قرمز؛ حدس زدم که از مهاجرای روس باشه. بمحض دیدن نتونستم قدم از قدم بردارم .بد جوری دلم رو برده بود هرچی

Read More »