سالاد لوبیا قرمز ؛ خوشمره ؛ آسون ؛ سفره اینترنتی ؛ انجمن ؛دانش ؛ مهر؛ »

بچه های کوچه درختی

بچه های کوچه درختی

Lyla Owfi October 1, 2012 12

اوایل  ماه خرداد گذشته که تهران بودم یکروز  با دوستم که یک قرار کاری داشت همراه شدم راه دور بود و شلوغ ؛ اما اشتیاق دوست همراهم برای رسیدن به  محل قرار منو هم

Read More »