نیمروی زیبا در سفره اینترنتی »

بی زیبا بین ؛ زیبا بِبین

بی زیبا بین ؛ زیبا بِبین

Lyla Owfi January 16, 2012 23

زمانی که بچه ها کوچک بودند یکدفعه که به نمایشگاه کتاب رفته بودم از یک غرفه یک استوانه ای  خریدم که اسمش « زیبا بین »  بود . فکر کنم  تو هم دیدیشون .

Read More »