ترشی لیمو ؛ آسون ؛ خوشمزه ؛ سفره اینترنتی »

ثواب ؛ کباب با ترشی لیمو

ثواب ؛ کباب با ترشی لیمو

Lyla Owfi August 26, 2012 6

شنیدی که میگن  یکی میخواست ثواب کنه کباب شده حکایت  سیسیلیا خانم اسپانیایی است داستان از این قراره که یک نقاشی از شمایل  حضرت  مسیح که  تاجی از  خار بر سر داشته مدت صد

Read More »