تولد یکسالگی سفره اینترنتی »

سفره اینترنتی یکساله شد

سفره اینترنتی یکساله شد

Lyla Owfi February 27, 2011 24

هر کسی که تو کار تجارته ؛سر سال که میشه حساب کتاب میکنه که دخل و خرجش چقدر بوده یا بقول معروف چقدر تو کاسه اش مونده از بچگی عاشق مهمونی و اومدن مهمون

Read More »