سالاد انبه واوکادو و گردو در سفره اینترتی »

مهاجرت گردو از باغچه فشم به کانادا

مهاجرت گردو از باغچه فشم به کانادا

Lyla Owfi August 29, 2011 24

چندین سال پیش که دنبال خونه بودیم وارد حیاط یکی از خونه ها که شدیم ؛ اولین منظره ای که دلم رو برد بودن چهار سرو در چهار طرف حیاط بود که عجیب منو

Read More »