میگو »

پنجره قدیمی؛ دفترعقاید؛ تارتار

پنجره قدیمی؛ دفترعقاید؛ تارتار

Lyla Owfi June 16, 2014 12

پارسال که تهران بودم توی یک روز پاییزی تصمیم گرفتم برم به کوچه بچگی ونوجوانیم ؛سراغ خونه قدیمی تمام میدون هفت تیر رو که اونزمان برای ما ۲۵ شهریور بود پیاده رفتم به طرف

Read More »