نخود فرنگی ؛ ذرت ؛ کالباس »

اشکی  برای ؛ اشکها و لبخندها

اشکی برای ؛ اشکها و لبخندها

Lyla Owfi July 2, 2012 20

حسابش از دستم در رفته؛ یادم نمیاد چند بار فیلم « اشکها و لبخند ها » یا sound of music .رو دیدم . اما اینو میدونم که اگه صد دفعه دیگه هم ببینمش  مثل

Read More »