کتابت را جا بگذار در سفره اینترنتی »

کتابت را جا بگذار

کتابت را جا بگذار

Lyla Owfi October 17, 2011 11

اگر  بهت بگن از تمام اسباب زندگیت به اندازه دوتا چمدون ۲۳ کیلویی میتونی انتخاب کنی چه چیزایی روانتخاب میکنی؟ اگر خیلی آدم قانعی باشی و فقط یک چمدون رو به وسایل مورد نیازت 

Read More »