کلاس »

گارسیا مارکز؛کلاس نگارش وکارولینا

گارسیا مارکز؛کلاس نگارش وکارولینا

Lyla Owfi April 21, 2014 2

دقیقا نمیدونم چند سال پیش بود سه یا چهارشایدم یک کم بیشتر اولین روز کلاس نگارش یا Writing Class بود همینکه نشستم یک دختر جوان بسرعت وارد کلاس شد و پهلوی من نشست و

Read More »