کیک ؛ خوشمزه ؛ شاتوت؛ تمشک؛آسون ؛سفره اینترنتیگقانون اول اینترنت »

قانون اول اینترنت و کیک شاتوت

قانون اول اینترنت و کیک شاتوت

Lyla Owfi October 8, 2012 21

.قدیما از  بریده یک روزنامه که کاریکاتوری روش بود؛  بعنوان نشونه کتاب استفاده میکردم کاریکاتور  ؛ مردی رو پشت یک تریبون نشون میداد که پشت میکروفن برای جمعیتی  سخنرانی میکرد و بهشون میگفت این

Read More »