براکلی و گل کلم و دوستان سبزیجات »

سال ۲۰۱۲

سال ۲۰۱۲

Lyla Owfi January 2, 2012 20

هیچ وقت  هیجانی که مردم دنیا نزدیک سال ۲۰۰۰ داشتن رو یادم نمیره . چقدر مراسم در گوشه و کنار دنیا برگزار شد  سال ۲۰۰۰ اومد و یازده سال بعدش هم گذشت و امروز

Read More »