دوباره نگاه کن »

دوباره نگاه کن

دوباره نگاه کن

Lyla Owfi October 3, 2011 14

این تصویری رو که میگم تو سرت مجسم کن صبح یک روز کاری با صدای ساعت چشم باز میکنیم  لباس میپوشیم و راهی کار میشیم .حالا اگر فیلم  رو همین جا نگه داریم و 

Read More »