ساندویچ مرغ و جمعه بازار؛ساندویچ مرغ آسون »

ساندویچ مرغ و جمعه بازار

ساندویچ مرغ و جمعه بازار

Lyla Owfi May 16, 2011 12

عشق  داشتن یک رادیو قدیمی با عث شد که زمانی که ایران بودم  به جمعه بازار برم و جایی رو که خیلی تعریفش رو شنیده بودم از نزدیک ببینم.   خیلی خوشگل بود و

Read More »