سیزده بدر و ساعت زمین؛ دستور رپ آسون؛ »

سیزده بدر و ساعت زمین

سیزده بدر و ساعت زمین

Lyla Owfi March 28, 2011 11

ایام عید خوش گذشت؟ خوب خوش گذروندی؟ همه شیرینی ها رو خوردی ؟ دیگه چکار کردی؟ راستی ۲۶ مارچ ساعت هشت و نیم  شب چراغها رو خاموش کردی؟ ای بابا؛ کار به این راحتی

Read More »