شربت ساده و عرق بید مشک »

سرمه مدادی ؛ عرق بیدمشک ؛ خیابان مولوی

سرمه مدادی ؛ عرق بیدمشک ؛ خیابان مولوی

Lyla Owfi May 27, 2012 10

صحنه هایی  که میخوام برات تعریف کنم فکر نمیکنم در هیچ جای دنیا بتونی ببینی موقعیت  : ساعت حدود ده صبح در واگن  مترو مخصوص بانوان بین ایستگاههای   مفتح و مولوی صدای نازک 

Read More »