شیرینی آسون مجارستانی ؛ من تو ؛ مکعب روبیک »

من ؛ تو ؛ مکعب روبیک

من ؛ تو ؛ مکعب روبیک

Lyla Owfi April 30, 2012 10

ببینم مکعب روبیک یادته ؟ مکعبی که ۶ وجه داره و در هر وجه ۹تکه و درهر وجه یک رنگ .( در کل ۶ رنگ ) باید رنگها رو بهم بریزی و دوباره تمام

Read More »