شیرینی عید ؛شیرینی مربایی؛شیرینی شیک و آسون »

گروه یک ؛ گروه دو ؛ روز زن

گروه یک ؛ گروه دو ؛ روز زن

Lyla Owfi March 5, 2012 22

به نظر من ما آدما دو گروهیم یادته بچه که بودیم  تو بازیهای دسته جمعی که  یک عده دختر و پسر مشغول بازی بودیم.  بعضی وقتا که نتیجه  بازی به نفع ما دخترا داشت

Read More »