مرغ مکزیکی برای عرض معذرت؛ دستور مرغ آسان »

مرغ مکزیکی برای عرض معذرت

مرغ مکزیکی برای عرض معذرت

Lyla Owfi October 4, 2010 6

چند سال پیش منزل دوستی دعوت داشتیم؛ بعد از خوردن شام مفصل که توسط خانم صاحب خونه تدارک دیده شده  بود؛ در زمانی که همه مشغول خوردن دسر بودن آقای صاحب خونه ضمن تشکر

Read More »