پیش غذای خوشمزه و آسون تن ماهی در سفره اینارنای »

سفره های قدیمی وحلیمی بسرعت نور

سفره های قدیمی وحلیمی بسرعت نور

Lyla Owfi May 29, 2017 2

  خیلی ها گوشه حیاط دور اجاقهای بزرگ جمع بودند  عده ای مشغول روبراه کردن بساط آش بودند و عده اى هم مشغول تفت دادن آرد حلوا. چند نفری هم در آشپزخونه پلو ها

Read More »
من ؛ جولیا پروانه و کرفس

من ؛ جولیا پروانه و کرفس

Lyla Owfi July 18, 2011 11

با این اوضاع و احوال دنیا ؛ بهم ریختگیش ؛ نا امنیش و هزار مشکل ریز و درشت دیگه هنوز حالش رو داری که از اطرافت لذت ببری؟ هنوز وقتی که ار زیر درختها

Read More »