کوفته برنجی به افتخار معدنچیان شیلی؛کوفته برنجی آسون »

کوفته برنجی به افتخار معدنچیان شیلی

کوفته برنجی به افتخار معدنچیان شیلی

Lyla Owfi October 18, 2010 4

از روزی که خبر گرفتاری  معدنچیان شیلی رو شنیدم همش تو فکرشون بودم واقعا  وحشتناکه که تو زیر زمین بمونی و ندونی عاقبتت چی میشه ؛ آیا دوباره فرصت دیدن خانواده ات رو داری

Read More »