کیک کرمبری آسون و خوشمزه در سفره اینترنتی »

عینک قرمز در فرودگاه لندن

عینک قرمز در فرودگاه لندن

Lyla Owfi November 27, 2011 36

  این صحنه ای که بهت میگم مجسم کن بعد از  شش هفت ساعت پرواز ؛ در حالیکه گردنت از بد خوابیدن توی هواپیما خشک شده و رگهای  پاهات  ذوق ذوق میکنه در فرودگاه

Read More »