Ash Reshteh »

آش رشته به افتخار «اسکایپ » عزیز

آش رشته به افتخار «اسکایپ » عزیز

Lyla Owfi March 28, 2010 7

آش رشته ؛ به افتخار اسکایپ عزیز در این سالها که  خارج از ایران هستیم؛ یاد گرفتیم که بنا به شرایط زندگیمون ؛ در خیلی کارها و برنامه هامون تغییراتی بدیم و بنا به

Read More »