dessere irani »

فِرِنی ؛ به نیت آرامش

فِرِنی ؛ به نیت آرامش

Lyla Owfi August 20, 2012 10

    رسم سفره اینترنتی این نیست که از تلخی ها بنویسه اما گاهی زمانه اینقدر تلخ میشه که این سفره هم رنگ تلخی بخودش میگیره روزهاست که همه خبر ها تلخه همش از

Read More »