فروغ ؛ شیرینی؛ پدر »

فروغ ؛ شیرینی ؛ پدر

فروغ ؛ شیرینی ؛ پدر

Lyla Owfi November 7, 2010 16

من فکر میکنم که همه یه گوشه از خاطراتشون صحنه ای دارن از زمان بچگی که هر وقت یادش میوفتن بقول معروف دلشون ضعف میره برای من بعضی از  قشنگترین صحنه ها مربوط به

Read More »